Lautamies on tuomioistuimen jäsen ja toimii tuomarin vastuulla.

Käräjäoikeuden lautamies on tuomioistuimen jäsen ja toimii tuomarin vastuulla. Lautamiehen tehtävä on valtiollinen luottamustehtävä. Lautamies on tuomarin tehtävässään riippumaton ja puolueeton. Kaikissa niissä jutuissa, joiden käsittelyyn lautamies osallistuu, hän on käräjäoikeuden täysivaltainen jäsen ja lautamiehellä on yksilöllinen äänioikeus. Lautamiehellä on toisin sanoen tuomarin valta. Käräjäoikeudessa lautamiehet toimivat tuomareina lähinnä vakavissa rikosjutuissa. Lautamieskokoonpanossa asioita käsiteltäessä puheenjohtajana toimii käräjäoikeuden vakinainen tuomari sekä kaksi lautamiestä. Jokaisella lautamiehellä on yksi ääni kuten varsinaisella virkatuomarillakin. Heillä kullakin on siis itsenäinen päätösvalta ja tarvittaessa ratkaisu tehdään äänestämällä, jolloin enemmistön kanta ratkaisee.

”Minä Johanna Stenros lupaan ja vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta, että minä toimin virassani perustuslakia ja lakia noudattaen,  tuomitsen oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti parhaan ymmärrykseni mukaan sekä kunnioitan ihmisten yhdenvertaisuutta lain edessä.” 
(Tuomarinvakuutus. Tuomioistuinlaki 1 luku 7 §). 

Millainen vastuu käräjäoikeuden lautamiehellä on ratkaisuistaan?
Lautamiestä pidetään sekä rikos- että vahingonkorvausoikeudellisesti virkamiehenä, kuten muitakin julkiseen tehtävään valittuja luottamushenkilöitä. Käräjäoikeuden miettiessä päätöstään, lakimiespuheenjohtaja selostaa lautamiehille aluksi asiassa esiin tulevat kysymykset ja niihin soveltuvat säännökset. Kun lautamiehen harkinta jutussa perustuu paitsi hänen omaan näkemykseensä asiasta myös puheenjohtajan päätösneuvottelussa antamaan selostukseen, lautamiehen vastuu arvioidaan kussakin tilanteessa erikseen.

Tuomarin eettiset ohjeet

Lähteet:  
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20160675
Käräjäoikeuden lautamies -esite. Oikeusministeriö 2017.
https://docplayer.fi/52497887-Karajaoikeuden-lautamies.html
https://oikeus.fi/karajaoikeudet/helsinginkarajaoikeus/fi/index/lautamiehet.html