Sovittelusta image
Sovittelu on neuvottelua ja yhteistyötä

Me sovittelijat haluamme jakaa teille ajatuksia neuvottelutaitojen ja sovittelun merkityksestä ja hyödyllisyydestä. Nämä taidot ovat arvokkaita ammattikorkeakouluyhteisössä konfliktien käsittelyssä ja ennaltaehkäisyssä. Ne auttavat luomaan yhteisössämme avoimen ja yhteistyöhenkisen ilmapiirin.

Kuvitellaanpa tilanne: konflikti on syntynyt, ja tunteet ovat pinnassa. Sovittelu tulee apuun. Sovittelu on hieno tapa käsitellä ristiriitoja yhteisössämme. Se korostaa vuorovaikutuksen palauttamista ja yhteistyötä riitojen ratkaisemiseksi. Sovittelija tarjoaa turvallisen tilan, jossa voi ilmaista tunteita ja näkemyksiä avoimesti. Tämä voi auttaa tunnistamaan konfliktin juurisyyn ja löytämään yhdessä ratkaisuja, jotka hyödyttävät kaikkia osapuolia.
Turvaamossa sovittelemme käyttäen restoratiivisia menetelmiä. Menetelmä edistää yhteisten sääntöjen ja normien luomista sekä osapuolten välisen vuoropuhelun syntymistä. Tämä vahvistaa yhteisön yhteenkuuluvuutta ja auttaa ymmärtämään syitä riitoihin. Ennen sovittelutilannetta hyvät neuvottelutaidot voivat olla avuksi. Neuvottelu korostaa seuraavia taitoja: kuuntelua, selkeää ilmaisua, johdonmukaisuutta, argumentointia, kykyä ymmärtää toisen näkökulmaa, joustavuutta ja tavoitteellisuutta. Nämä taidot auttavat ylläpitämään myönteistä vuorovaikutusta ja voivat jopa auttaa estämään tulevia konflikteja.

Sovittelutilanteessa on tärkeää, että osapuolet kuuntelevat toisiaan aktiivisesti ja ymmärtävät toistensa näkemyksiä. Rakentava palaute on keskeinen osa konfliktien hallintaa ja yleisesti korkeakoulumaailmaa. Sovittelija kannustaa osapuolia ilmaisemaan itseään vapaasti ja rohkaisee myönteiseen lähestymistapaan, vaikka aihe olisi hankala. Hän ohjaa osapuolet antamaan palautetta ilman syyttelyä tai henkilökohtaista hyökkäystä. Näin autetaan osapuolia ymmärtämään toistensa näkökulmia ja löytämään yhteisiä ratkaisuja. Sovittelija korostaa myös myönteisen kielen ja eleiden merkitystä. Hän kiinnittää huomiota siihen, miten asiat sanotaan, ja ohjaa osapuolet käyttämään rakentavaa kieltä.

Sovittelija on taitava konfliktinhallinnassa. Hän osaa rauhoittaa tilanteita, estää konfliktien eskaloitumista ja käsitellä voimakkaita tunteita turvallisesti. Hyvä sovitteluilmapiirin luominen on tärkeää, jotta osapuolet tuntevat olonsa turvalliseksi ja kuulluksi. Sovittelutapaamisen ympäristön tulisi olla rauhallinen ja neutraali, jotta osapuolet voivat tuntea olonsa mukavaksi ja tasapuolisesti kohdelluksi. Tämä luo pohjan avoimelle ja reilulle keskustelulle, joka on ratkaisevan tärkeää konfliktien ratkaisussa ja ennaltaehkäisyssä.
Johanna Stenros, Pasilan kampussovittelija

Turvaamo | Haaga-Helia
https://www.haaga-helia.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/turvaamon-kampussovittelijat-opiskelijoiden-tukena