Työpaikan konfliktit ja sovittelu

Konfliktit voivat saada alkunsa hyvinkin pienistä erimielisyyksistä ja eskaloitua ajan kuluessa vaikeiksi tilanteiksi. Tästä syystä on tärkeää tunnistaa työyhteisössä vallitsevat erimielisyydet ja ristiriidat ajoissa. Avoin ilmapiiri sekä varhainen puuttuminen konflikteihin lisää työyhteisön hyvinvointia ja tuotteliaisuutta. Myös sairauspoissaolot vähenevät ja työntekijät jaksavat paremmin. Yhteinen ja vaikeiden asioiden käsittely lisää luottamusta, mikä osaltaan vaikuttaa yksilön terveyteen.

Työturvallisuuslaissa työnantaja velvoitetaan puuttumaan tietoonsa tulleeseen epäkohtaan heti kun hän on saanut asiasta tiedon. Ongelmia työpaikalla voi syntyä työympäristöön, työolosuhteisiin, työntekijöiden turvallisuuteen tai terveyteen liittyvistä tekijöistä. Esimerkiksi työyhteisössä tapahtuva työntekijän kokema häirintä on asia, johon työnantajan tulee välittömästi puuttua. Työnantajia koskee työn vaarojen selvittämis- ja tunnistamisvelvoite (Työturvallisuuslaki 738/2002, Ttl 10 §.)

Tarvittaessa työnantajat voivat käyttää ulkopuolista asiantuntija-apua, mikäli työnantajalla ei ole riittävää asiantuntemusta. Usein tällaisissa tilanteissa kutsutaan paikalle ulkopuolinen konfliktien sovittelija. 

Asiantuntija tekee ensin tilanneselvityksen ja kertoo tämän jälkeen työnjohdolle (tai toimeksiantajalle), kuinka edetä ja millaisia keinoja ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi voidaan tehdä.

Ota yhteyttä, niin kerron työyhteisösovittelusta ja keinoista ratkaista konfliktitilanteita asiantuntijan avulla.

Johanna


Lähde:
*(Peltonen & Villanen 2004, Wall & Callister 1995, Pruit & Kim 2004)

Lisätietoa sovittelusta ja työyhteisösovittelusta SSF sivuilta